Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

   ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 


            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2015


            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31-12-2016


ΘΥΜΑΤΑ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΣΥΜΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ

 Η ΠΑΛΑΙΟΘΕΝ "ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ" 

            
Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ "ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ" ΧΩΡΙΣ ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΝΘΙΜΟ ΚΛΙΜΑ  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝΣύμφωνα  με  το νόμο και το άρθρο 18 του  Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ   ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται  οι κ.κ. μέτοχοι σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και  ώρα  19:00 μ.μ. στο  Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Π. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης): Ισολογισμός μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Γνωστοποιήσεις - Notes και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
 Θέμα 2ο:Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2016 έως 31-12-2016. Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης  01-01-2016 έως 31-12-2016.  
Θέμα 4ο: Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού  Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017.  
Θέμα 5ο: Ανανέωση ισχύς απόφασης της Γ.Σ. 30-06-2016, για την ένταξη στο άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, για την προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, με παραίτηση των παλαιών συνεταίρων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.  
Θέμα 6ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 16/06/2016 μέχρι 27/06/2017.  
Θέμα 7ο: Συμπλήρωση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας. 
  Θέμα 8ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.
 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς  άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την  Τετάρτη  12 Ιουλίου 2017 την  ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.


Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει  οριστικά  εγκριθεί  μέχρι  και  από  τη  συγκαλούμενη  Γενική  Συνέλευση.


Στη  Γενική  Συνέλευση  και  στη  λήψη  αποφάσεων  τα  μέλη  παρίστανται  μόνο αυτοπροσώπως. 


Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες. 


Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης. 


Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες, 18/05/2017

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ορίζεται ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία θα εφαρμοσθούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τα οποία αφορούν σε ειδικούς ποινικούς νόμους της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., αλλά και σε αδικήματα του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, τα οποία τελέστηκαν χωρίς βία ή απειλή και εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου εν γένει, ενώ συγχρόνως ορίζονται και τα θιγόμενα πρόσωπα.

Σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσμευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε την απόφαση, τη διάταξη ή το βούλευμα διατάσσει την παρακατάθεση των μετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες σε δεσμευμένο άτοκο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσμευμένων χρηματικών απαιτήσεων του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Η εφαρμογή δε των προτεινόμενων ρυθμίσεων δεν επηρεάζει την ποινική μεταχείριση του υπόπτου ή του κατηγορούμενου ούτε  θίγει τα επικρατέστερα δικαιώματα τρίτων που είχαν αποκτηθεί με βάση τις κείμενες διατάξεις πρίν την επιβολή της κατάσχεσης.

Θεσπίζετα έτσι για πρώτη φορά μια μορφή ποινικής συνδιαλλαγής για τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο που διευκολύνει το Ελληνικό Δημόσιο να ικανοποιηθεί πλήρως για την αξίωση ή τη ζημία του. Τέλος, με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ορίζεται ότι καταργείται η πρόβλεψη του αρ. 18 παρ. 3 του ν. 2523/1997 περί απαλλαγής ή επιβολής μειωμένης ποινής σε ορισμένες πριπτώσεις φοροδιαφυγής.

http://www.lawnet.gr/

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΑΥΡΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

   ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΥΡΙΟ ΑΙΣΙΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤA ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝΤο ζητούμενο αυτής της υπόθεσης είναι η στάση που θα κρατήσουν «οι θεσμικοί παράγοντες» αυτού του τόπου …
Θα είμαστε σε αναμονή ενός μικρού … Βατοπεδίου ;

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝΗ επικείμενη ανάκριση των «πρωταγωνιστών» για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής θα ξαναφέρει στην επικαιρότητα το ζήτημα, αναθερμαίνοντας τις πτυχές του επί το δραματικότερο, αφού στο βάθος σοβεί ορατό ενδεχόμενο απαγγελίας κατηγοριών, όπως γράφει στην "Πελοπόννησο της Δευτέρας" ο Πάνος Σακελλαρόπουλος.

Το βάθος αυτό, βέβαια, θα είναι μεγάλο, καθώς ο ανακριτικός κύκλος και όλη η συνακόλουθη δικονομική διαδικασία (αξιολόγηση, κατηγορίες, βουλεύματα, εφέσεις κ.λπ.) θα πάρει χρόνο. Ενδεχομένως, πολύ χρόνο, όπως συμβαίνει σε αδικήματα, όπου εμπλέκονται δεκάδες άνθρωποι, με πολυεπίπεδη δράση.

Στα 73,3 εκατ. ευρώ βρίσκεται σήμερα (στοιχεία 7ος/2015) η «τρύπα» στο ταμείο της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, τέσσερα χρόνια από την ημέρα που ανεστάλη η άδεια λειτουργίας της (Μάρτιος 2012).

Από το αρχικό κεφάλαιο των 209,4 εκατ. ευρώ που υπολογίσθηκε η αξία του χαρτοφυλακίου κατά την τελευταία περίοδο λειτουργίας, η «τρύπα» έχει απομειωθεί σημαντικά, με βάση τους επαν- υπολογισμούς που έκανε η ΤτΕ, μέσω του ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Οσον αφορά τα εισπραχθέντα ποσά από δάνεια που καλύφθηκαν την τετραετία, αφότου έκλεισε το τοπικό συνεταιριστικό ίδρυμα, αυτά πλησιάζουν τα 50 εκατ. ευρώ ενώ το έργο της εκκαθάρισης μπαίνει πλέον στην τελική του φάση.

Εκτιμήσεις έγκυρων οικονομικών αναλυτών επισημαίνουν ότι η τελική ζημιά δεν μπορεί να είναι πολύ κάτω από τα 60 εκατ. ευρώ καθώς η αδυναμία πολλών δανειοληπτών να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, περιορίζουν πλέον τα πιθανά νέα έσοδα μόνο στην εκποίηση ακινήτων οι τιμές των οποίων σήμερα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Για τη ζημιά αυτή βαρύνεται κατά κύριο λόγο η αγορά οικοπέδων και η δημιουργία του διοικητηρίου στην περιοχή Μακρυγιάννη που κόστισε περί τα 8 εκατ. ευρώ.